خرید سریال Gotham فصل 4

خرید سریال Gotham فصل 4
کاراگاهان گوردون و بولاک مشغول به تحقیق در مورد قتل والدین پسری بنام بروس وینُ میشوند، در همین حال پنگوئن سعی میکنه به گاتهام برگرده و قربانیانیُ بر جای میذاره …
۶۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Gotham فصل 4 خرید خرید سریال Gotham فصل 4

خرید سریال Gotham فصل 3

خرید سریال Gotham فصل 3
کاراگاهان گوردون و بولاک مشغول به تحقیق در مورد قتل والدین پسری بنام بروس وینُ میشوند، در همین حال پنگوئن سعی میکنه به گاتهام برگرده و قربانیانیُ بر جای میذاره …
۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Gotham فصل 3 خرید خرید سریال Gotham فصل 3

خرید سریال Gotham فصل 2

خرید سریال Gotham فصل 2
کاراگاهان گوردون و بولاک مشغول به تحقیق در مورد قتل والدین پسری بنام بروس وینُ میشوند، در همین حال پنگوئن سعی میکنه به گاتهام برگرده و قربانیانیُ بر جای میذاره …
۴۶۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Gotham فصل 2 خرید خرید سریال Gotham فصل 2

خرید سریال Gotham فصل 1

خرید سریال Gotham فصل 1
کاراگاهان گوردون و بولاک مشغول به تحقیق در مورد قتل والدین پسری بنام بروس وینُ میشوند، در همین حال پنگوئن سعی میکنه به گاتهام برگرده و قربانیانیُ بر جای میذاره…
۳۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Gotham فصل 1 خرید خرید سریال Gotham فصل 1